VÝCHOVNÝ PROGRAM A AKTIVITY

Kladieme dôraz na zdravý životný štýl, ekologické vzdelávanie, osobnostný rozvoj dieťaťa. Podporujeme znalosti, ktoré chránia a rozvíjajú zdravie detí v oblasti telesnej, duševnej a sociálnej.

Snažíme sa o optimálnu komunikáciu a spoluprácu medzi rodinou a jasličkami a o vytvorenie zdravých neformálnych vzťahov medzi nimi. Rodičia majú možnosť tráviť s dieťaťom čas v jasliach (v priebehu adaptačného procesu). Môžu sa zúčastniť na akciách usporiadaných zariadením ( výletoch, kultúrnych podujatiach a besiedkach).

Plán výučby ako taký sa v jasliach riadi podľa vzdelávacieho programu ISCED-0 pre predškolákov. Pomáha deťom lepšie chápať svet okolo seba, rozumieť jeho dianiu a zákonitostiam, učia sa ako získané informácie prakticky využiť v bežnom živote, v ďalšom procese svojho vzdelávania a spoznávania.

Pri výučbe zohľadňujeme potreby každého dieťaťa, aby všetko potrebné zvládalo v pokoji a bez stresu.

Denný režim

Deň je rozdelený do pravidelných blokov v rámci každého dňa. Tým je zabezpečený pravidelný režim, ktorý je pre deti v predškolskom veku veľmi dôležitý. V dennom rozvrhu je zahrnutý čas na spoločné hry detí, vzdelávanie , pobyt na čerstvom vzduchu, čas pre odpočinok, pravidelnú stravu a hygienu.

06:30 – 08:00 príchod detí, ranný filter, voľné hry
08:15 – 09:00 hygiena, raňajky
09:00 – 09:45 výchovný program
10:00 – 11:00 desiata, pobyt vonku, hygiena
11:00 – 12:00 obed, hygiena
12:00 – 14:30 čítanie rozprávky, spánok
14:30 – 15:00 olovrant, hygiena
15:00 – 17:00 voľné hry, odchod detí domov